I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost AG FOODS Group a.s., se sídlem Škrobárenská 506/2, 61700 Brno, IČ 05651531, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 7823, (dále jen prodávající) a zákazníkem (kupujícím).

2. Veškerá písemná ujednání či obchodní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jež mají odlišné znění od těchto VOP, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

3. Vztahy neupravené těmito VOP ani smlouvou se řídí obchodním zákoníkem, je-li kupujícím podnikatel a občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím spotřebitel.

4. Kupující je povinen potvrdit seznámení a souhlas s těmito VOP, a to buď písemně či elektronicky při prodeji B2B.

5. O změně obsahu všeobecných obchodních podmínek je prodávající povinen kupujícího nejméně 14 dní před účinností změny informovat s tím, že pokud se kupující nevyjádří v této lhůtě ke změně záporně, má se za to, že se změnou souhlasí.

6. Standardní způsob objednání a dodání zboží je následující:

– D+3 – standardní doručení zboží v termínu do tří dnů od akceptace objednávky

– doručení mezi 7-17 hod (všechny druhy škol a školek 7-11 hod)

– je-li uvedena kontaktní osoba, je dodáváno výhradně této osobě

– je-li uveden požadavek na telefonické avízo, je kupující prodávajícím kontaktován telefonicky

– 1 hod před doručením zboží

– zásilka je doručována vždy ucelená

– zásilka je doručována za první uzamykatelné dveře nebo rampu určenou k vykládce

Nebudou-li ze strany kupujícího vyžádány podmínky odlišné, bude zboží objednáváno a dodáváno shora uvedeným standardním způsobem. Vše, co je uvedeno ve standardním dodání, je zahrnuto v ceně zboží.

7. Pokud se kdekoli v těchto VOP používá pojmu „den“, má se tím na mysli pracovní den.

II. Definice

1. Kdekoli v těchto VOP či dokumentech souvisejících mají níže uvedené zkratky či termíny dále uvedený význam:

Zboží
– produkty vyráběné anebo prodávané prodávajícím, jejichž specifikace je součástí ceníku zboží prodávajícího nebo uveřejněna na internetových stránkách prodávajícího: www.agfoods.eu

Kredit
– se stálými obchodními partnery je možné sjednat obchodní úvěr (kredit). Do výše tohoto kreditu může zákazník objednávat zboží v dohodnuté době splatnosti.

OZ
– obchodní zástupce

AO
– asistent/ka obchodního zástupce

Homo paleta/balík
– paleta/balík obsahující pouze jeden druh zboží

Hetero paleta/balík
– paleta/balík obsahující více druhů zboží

Křehká zásilka
– z ásilka obsahující např. sklo, šálky apod.

Jiný rozměr balení
– užíváno při doručování prostřednictvím zásilkové služby a vyžadováno dle obchodních podmínek zásilkové služby

Sběr palet dávkově
– sběr palet od kupujícího k datu dohodnutému předem

Auto s čelem
– vozidlo vybavené hydraulickým čelem s nákladovou plošinou a maximálním zatížením 800 kg

Požadavek na typ vozidla
– požadavek na určitý požadovaný typ vozidla – kamion, dodávka, skříňové vozidlo

Oprávnění ke vstupu
– užívá se v případech, kdy je vyžadováno doručení výhradně prověřenou osobou, např. věznice, vojsko apod.

Místní požadavky dopravy
– zda je v místě dodání dopravní omezení, které může komplikovat doručení zboží (např. pěší zóna apod.)

PTD
– pevný termín dodání

D+1
– zboží je dodáno druhý den po akceptaci objednávky ze strany prodávajícího

D+X
– zboží je dodáno jiný než druhý den po akceptaci objednávky ze strany prodávajícího; nutno specifikovat konkrétní lhůtu dodání

D+3
– standardní doručení zboží v termínu do tří dnů od akceptace objednávky a v daném časovém rozmezí 07:00 – 17:00 hod

TW (časové okno)
– dodání zboží v konkrétním požadovaném časovém rozmezí 3 hodin

JIT (Just in Time)
– dodání zboží v v konkrétní požadovanou hodinu +/- 10 min

Potvrzení DL
– povinnost potvrzení dodacího listu kupujícím

Avízo
– nutnost telefonicky potvrdit dodání zboží před jeho doručením ze strany prodávajícího (standardně 1 hod před doručením)

Dobírka
– nutno uhradit doručené zboží v hotovosti při doručení

K prvním dveřím
– jedná se o standardní místo doručení, kdy se zásilka předává na manipulační ploše nebo u prvních uzamykatelných dveří (nikoli na místě určeném kupujícím, např. sklad, druhé patro budovy apod.)

Donáška
– jedná se o místo doručení, kdy se zásilka předává na místě určeném kupujícím

Předání odpovědné osobě
– zboží bude předáno osobě uvedené na objednávce oproti dokladu totožnosti

LS služby
– logistické služby, tj. skladování,manipulace a přeprava

Polhůtná pohledávka
– pohledávka po lhůtě splatnosti

Hotely, Restaurace, Kavárny, Koupaliště
– jedná se o celkový segment trhu, jehož úkolem je zajistit stravování zákazníka (např. OKEČ H55.1., H55.3., H55.4. atd.)

III. Kupní cena

1. Kupující je povinen za odebrané zboží uhradit kupní cenu.

2. Ceny zboží jsou uvedeny v Ceníku zboží prodávajícího. Pro konkrétního kupujícího mohou být dohodnuty odlišné ceny zboží stanovené ve speciálním ceníku pro daného kupujícího.

3. V kupní ceně jsou zahrnuty náklady na standardní dodání zboží kupujícímu (dle článku I. bodu 7. těchto VOP), pokud je hodnota objednávky minimálně 2 000,- Kč bez DPH.

4. V případě, že hodnota objednávky nepřesáhne 2 000,- Kč bez DPH, budou k hodnotě objednávky připočteny přepravní náklady a balné ve výši 99,- Kč bez DPH.

5. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty palety, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

IV. Platební podmínky

1. Pokud není ve smlouvě či jiné dohodě smluvních stran dohodnuto jinak (např. platba převodem), jsou kupující povinni uhradit zboží hotově při předání nebo předem na účet prodávajícího vedený u Komerční Banky a.s., č.ú. 4645711 / 0100, a to na základě zálohové faktury. Podkladem pro odeslání (dodání) zboží je v tomto případě připsání částky (kupní ceny) na účet prodávajícího. Platbu hotově lze realizovat v provozovně prodávajícího na adrese Košíkov 72, Velká Bíteš nebo ve skladě společnosti dopravce ČSAD Hodonín a.s., na adrese CT Park Brno South, K Letišti 1792 /1 664 51 Šlapanice, nebo dobírkou dopravci.

2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v Ceníku zboží v termínu uvedeném na faktuře (daňovém dokladu). Pokud není dohodnuto jinak, je splatnost veškerých faktur (daňových dokladů), 14 dnů ode dne dodání zboží. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky s tím, že případný nárok kupujícího na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.

3. V případě dodávky nestandardního množství zboží nebo nestandardního druhu zboží (tj. zboží, které není prodávajícím standardně vyráběno, ale je možné na základě poptávky kupujícího vyrobit) je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zálohovou platbu ve výši 100% z celkové kupní ceny zboží (včetně DPH).

4. Faktura (daňový doklad) je kupujícímu dle specifik zaslána jako součást zásilky se zbožím ve formě příbalu umístěného vně zásilky (v případě úhrady kupní ceny v hotovosti) nebo následně po dodání zboží poštou nebo e-mailem. Faktura je platná i bez otisku razítka a podpisu.

5. V případě prodlení se zaplacením jakéhokoliv plnění ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení kupujícího s úhradou za jakékoli plnění poskytnuté prodávajícím kupujícímu je prodávající oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu až do úplné úhrady všech splatných závazků kupujícího. V tomto případě není prodávající v prodlení s dodáním zboží.

V. Objednávka

1. Zboží bude kupujícímu dodáváno na základě jednotlivých objednávek. Objednávky mohou být ze strany kupujícího činěny:

– písemně – poštou na adrese AG FOODS Group a.s., Košíkov 72, 595 01 Velká Bíteš

– e-mailem: zakaznicke.centrum@agfoods.eu

– telefonicky na bezplatné telefonické lince 800 NAPOJE (800 627 653) nebo na linkách:

721 822 637, 602 548 356

– faxem na čísle +420 566 503 012

– osobně – prostřednictvím sítě obchodních zástupců

2. Objednávka musí obsahovat firmu a sídlo kupujícího (shodné s obchodním rejstříkem), dodací adresu kupujícího, je-li odlišná od sídla kupujícího, IČO případně také DIČ – je-li plátce DPH, název zboží (případně bližší identifikaci), požadované množství zboží v kusech nebo kartonech, osobu oprávněnou k převzetí zboží a telefonický kontakt na osobu, která je oprávněna zboží převzít, dopravní dispozice.

3. Objednávka musí být ze strany prodávajícího akceptována (některým ze shora sub. 1. uvedených způsobů) v akceptační lhůtě 48 hodin od doručení objednávky s tím, že pokud neodmítne prodávající objednávku v akceptační lhůtě akceptovat, má se za to, že ji 48. hodinu po obdržení akceptoval.

VI. Termín dodání, dodací podmínky

1. Dohodnou-li se smluvní strany na odebrání zboží kupujícím na provozovně prodávajícího, je zboží dodáno v okamžiku, kdy umožní prodávající kupujícímu se zbožím nakládat v místě své provozovny.

2. Kupující je povinen objednané a řádně doručené zboží odebrat. Současně s dodáním zboží je předán kupujícímu i přepravní doklad, který je kupující povinen potvrdit.

3. Pokud se strany dohodnou na odeslání zboží prodávajícím, je závazek dodání splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce. Dodávka je realizována na rampu nebo za tzv. první uzamykatelné dveře kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

4. Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění, pokud nemá veškeré kupujícím objednané zboží na skladě. Konkrétní objednávka (dodávka) zboží je tak považována za splněnou i tímto částečným plněním. V takovém případě prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Pokud kupující trvá na dodání nedodaného zboží, zašle objednávku novou.

VII. Přeprava zboží

1. Prodávající realizuje dodání zboží prostřednictvím smluvního dopravce, a to ČSAD Hodonín a.s., IČ se sídlem Hodonín, Brněnská ul. 48, PSČ 69501, a jeho smluvními partnery.

2. Zboží prodávajícího je dodáváno v homogenních nebo heterogenních baleních na homogenních či heterogenních paletách, je pro přepravu náležitě označeno (adresou

3. příjemce, číslem objednávky, packing listem atd.) a je pro přepravu dostatečně zajištěno a chráněno tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození.

4. Pokud kupující zajistí k odběru zboží vlastního dopravce, je tento povinen prokázat se oprávněním zboží převzít.

5. Liší-li se požadované dopravní dispozice od standardního způsobu doručení, je kupující povinen uvést tyto odlišné dispozice v konkrétní objednávce (např. max. tonáž vozidla, auto s čelem atd.).

VIII. Odmítnutí převzetí zboží

1. Pokud kupující prokazatelně bezdůvodně nepřevezme objednané zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši ceny dopravy, minimálně však 500,- Kč.

IX. Výhrada vlastnictví; přechod škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

2. Nebezpečí vzniku škody na zboží (ztráty, zničení, poškození či znehodnocení) přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím, tj.:

– při vlastním odběru převzetím zboží kupujícím

– předáním zboží smluvnímu dopravci kupujícího

– převzetím zboží od dopravce prodávajícího

X. Palety (vratné obaly)

1. Prodávající standardně dodává zboží v homogenních nebo heterogenních baleních, které je možno naložit na dřevěnou EUR paletu o rozměru 80 x 120 cm.

2. Při každé dodávce musí mít kupující připraveny EUR palety pro výměnu v množství, které od prodávajícího převezme s tím, že se musí jednat o stejný druh EUR palet.

3. Nebude-li mít kupující potřebný počet EUR palet na výměnu k dispozici, je povinen o tomto informovat prodávajícího a tento mu poskytne potřebný počet EUR palet oproti úhradě 180,- Kč bez DPH/ks.

4. Prodávajícím jsou přijímány zpět, resp. výměnou, pouze EUR palety nepoškozené (tj. všechny díly palety jsou spojeny hřebíky, které nevyčnívají, nesmí být poškozeny hranoly a prkna – dle ČSN 26 9120).

XI. Kredit kupujícího

1. Se stálými obchodními partnery je možné sjednat obchodní úvěr (kredit). Do výše tohoto kreditu může zákazník objednávat zboží v dohodnuté době splatnosti. Prodávající je oprávněn vyžadovat zajištění individuálně stanoveného kreditu, např. směnkou, bankovní zárukou, popř. jinými individuálními mechanismy.

2. Při překročení dohodnutého kreditu kupujícího je prodávající oprávněn nedodávat další kupujícím objednané zboží, dokud nebude závazek kupujícího uhrazen (tj. kupujícím dorovnána výše kreditu minimálně do sjednané výše). V takovém případě není prodávající v prodlení s dodáním zboží.

XII. Podmínky skladování zboží

1. Kupující je povinen dodržovat podmínky skladování uvedené na obalech zboží. Pokud tyto skladovací podmínky kupující poruší, nebude ze strany prodávajícího uznána případná reklamace předmětného zboží, pokud způsob skladování mohl mít na namítané vady vliv.

XIII. Záruční doba

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím bez vad a jeho užitná hodnota a kvalita odpovídá poskytnutým zárukám výrobce, které jsou uvedeny na obalu výrobku, a to po dobu jeho minimální trvanlivosti uvedené na obalech zboží.

2. Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese dopravce.

XIV. Vady zjevné a skryté

1. Vady zboží zjistitelné při přejímce zboží, tzv. zjevné vady (Kupující má povinnost reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění, tj. při přijetí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel)

– poškození zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený obal apod.)

– nesprávné počty kartonů přejímaného zboží (u viditelně poškozených, otevřených nebo porušených kartonů je povinnost přepočítat množství v kartonech ihned při přejímce)

– nesprávný druh zboží

– silně znečištěný povrch obalů

– narušený obal výrobku v otevřeném, poškozeném kartonu:

– delaminace fólie – oddělení jedné nebo více vrstev z obalu

– protržené, prasklé nebo naříznuté obaly

– chybějící doklad nebo doklad, který neodpovídá běžným parametrům a zákonu o DPH

– počet kusů u heterogenního balení je kupující povinen kontrolovat ihned při přejímce

2. Vady zboží zjistitelné/zjištěné až po přejímce zboží, tzv. skryté vady (Kupující je povinen reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění)

– hmotnost a počet kusů výrobků v neporušeném a uzavřeném originálním kartonu

– narušený obal výrobku v neporušeném a uzavřeném kartonu:

– delaminace fólie – oddělení jedné nebo více vrstev z obalu

– protržené, prasklé nebo naříznuté obaly

– nesprávná etiketa (pouze nesoulad etikety obalu s etiketou kartonu)

– nesprávná cena uvedená v dokladu (faktura, příjmový pokladní doklad)

3. Vady zboží zjistitelné až při použití výrobku (Kupující je povinen reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce doby minimální trvanlivosti uvedené na obalech zboží, a to jen za předpokladu, že zboží je skladováno za doporučených podmínek a v uzavřeném originálním obalu)

– chuťová nesrovnalost při otevření výrobku

– čichová nesrovnalost při otevření výrobku (evidentně jiné aroma)

– vzhledová nesrovnalost – nehomogenní, ztvrdlý výrobek, zboží nebo surovina, nevyhovující barva

XV. Reklamační řízení

1. Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 40/64 Sb., Obchodního zákoníku č. 513/91Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb. a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad a uplatnění nároku ze záruky.

2. Při každé přejímce zboží je kupující povinen provést kontrolu zásilky zahrnující:

– neporušenost vnějšího obalu zásilky, zejména neporušenost lepicí pásky s logem AG FOODS, která je lepena křížem přes zásilku a slouží jako pečeť neporušenosti během přepravy

– neporušenost a uzavřenost kartonů se zbožím (co je viditelné)

– fyzickou kontrolu počtu kartonů jednotlivých artiklů oproti údajům uvedeným v dodacím listě

– fyzickou kontrolu přejímaného druhu/ů zboží oproti dodacímu listu (u heterogenního balení počet kusů, u palet počet kartonů)

3. Poškozenou nebo neúplnou zásilku není kupující povinen převzít (s výjimkou stanovenou v článku VI. bodě 4 VOP). Důvody takovéhoto nepřevzetí uvede kupující se svým podpisem (podpisem oprávněné osoby) do přepravního dokladu. Kupující není oprávněn přijmout pouze část zásilky. Zásilku kupující v případě zjištění vad buď celou odmítne nebo musí zásilku celou přijmout a zapsat výhradu dle dále uvedených podmínek. Jakékoli zjištěné vady (porušení zásilky, chybějící zboží, neodpovídající šarže zboží) či výhrady k doručení zásilky musí být zapsány do přepravního dokladu, který má přepravce u sebe a na který kupující potvrzuje převzetí zboží v souladu s dodacím listem. Pokud je zásilka opatřena i službou „dodací list zpět“, je nutné zapsat výhradu do obou dodacích listů.

4. Kupující není oprávněn uplatnit nároky ze zjevných vad zboží, pokud neprovedl kontrolu při přejímce dle shora uvedeného postupu nebo nezapsal-li do průvodního dokladu (dodacího listu) existenci zjevných vad.

5. Zjistí-li kupující některou z vad, reklamuje ji u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění (u vad zjevných ihned po převzetí). O zjištěných závadách informuje kupující prodávajícího telefonicky nebo písemně na adrese: AG FOODS Group a.s., Košíkov 72, 595 01 Velká Bíteš, emailu: info@agfoods.eu, nebo zákaznické.centrum@agfoods.eu; nebo tel: 800 627 653 (s výjimkou vad zjevných, které musí být zaznamenány v dodacím listu), přičemž uvede charakteristiku závad a údaje nutné k zaznamenání reklamace:

– Název a adresa kupujícího

– datum zjištění reklamované vady

– identifikaci výrobku, název výrobku

– množství reklamovaného zboží (vždy uvádějte v ks)

– datum výroby zboží, číslo/a kartonu/ů

– datum příjmu zboží

– číslo dodacího listu, ke kterému se reklamace vztahuje

– popis reklamované vady, důvod reklamace

– jméno reklamujícího i přebírajícího

6. Reklamace je prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění.

7. K uplatnění reklamace je třeba, aby kupující reklamované zboží po oznámení vad neprodleně odeslal prodávajícímu, v odůvodněných případech lze reklamaci uznat i u částečně spotřebovaného zboží, které již prodávajícímu odeslat nelze.

8. Při uznání reklamace má kupující právo na dodání nedodaného zboží, výměnu reklamovaného zboží nebo vrácení peněz včetně náhrady nákladů spojených s reklamací.

9. Prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout v následujících případech:

– u zboží po ukončené době minimální trvanlivosti

– pokud vada vznikla nevhodným používáním nebo nedodržením pokynů stanovených výrobcem

– vada vznikla neodborným nebo nevhodným zacházením, manipulací, skladováním nebo zanedbáním péče o zboží

10. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny zboží v plné hodnotě a ve stanovené lhůtě splatnosti.

11. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo na reklamaci zboží uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující preferuje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně doby jejího trvání.

12. Pro případ zamítnuté reklamace vydá prodávající kupujícímu taktéž písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

XVI. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa, rodné číslo) kupujících – fyzických osob – jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

2. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s třetími osobami. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas může kupující vyjádřit též emailovou zprávou na adresu: zákaznicke.centrum@agfoods.eu, s předmětem zprávy: „Zrušení zasílání obchodního sdělení“. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům

XVII. Vyšší moc

1. Odpovědnost stran za částečně nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu nebo trvale částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po uzavření smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.

2. Strany jsou povinny splnit své závazky, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.

3. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději do 10 dnů, písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o jejím vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se této události.

4. Trvají-li okolnosti vyšší moci více než 15 dní, smluvní strany se zavazují jednat o náhradních termínech plnění závazků. Nesejdou-li se smluvní strany k jednání nebo nedohodnou-li se, je kterákoli ze stran oprávněna od závazku, který je okolnostmi vyšší moci postižen, odstoupit.

XVIII. Řešení sporů

1. Všechny spory vznikající ze smluvního vztahu vzniklého mezi prodávajícím a kupujícím a v souvislosti s ním (včetně nároků směnečných) budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
V Košíkově dne: 1. 9. 2010