Politika kvality a bezpečnosti

Spoločnosť AG FOODS Group a.s. je potravinárska spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou. Naši dlhodobú stratégiu určujú požiadavky zákazníkov, vývoj vnútorného a svetového trhu, miera konkurenčného prostredia a schopnosť sa s týmito vplyvmi vyrovnať.
Preto sme spracovali tieto základné body politiky kvality a bezpečnosti:
  1. Sme spoľahlivým a korektným obchodným partnerom s vysokou úrovňou poskytovaných služieb, rokujeme eticky vnútri aj mimo spoločnosti. Dbáme na vytváranie a udržiavanie stabilných a dlhodobých vzťahov.
  2. Vieme, kto je náš zákazník, poznáme aktuálne trendy a požiadavky trhu, sme expertmi vo svojom odbore a vieme, čo vyrábať a pre koho.
  3. Efektívna komunikáciou so zákazníkmi zisťujeme ich požiadavky a spokojnosť s našou produkciou a službami. Svojimi skúsenosťami pomáhame našim partnerom s rozvojom ich podnikania a uspokojovanie potrieb ich zákazníkov.
  4. Naše výrobky a služby sú kvalitné a bezpečné, vždy v súlade s platnou legislatívou ČR, SK, Eu a ďalších cieľových trhov. Zákazník im preto veria a vyhľadáva ich.
  5. Správame sa hospodárne, neplytváme zdrojmi, predchádzame vzniku odpadu a recyklujeme.
  6. Starostlivo volíme dodávateľov surovín, obalov, spotrebných materiálov i služieb. Ich pravidelným hodnotením zabezpečujeme zvyšovanie kvality a hospodárnosti.
  7. Rešpektujeme nastavené procesy a podieľame sa na ich neustálom zlepšovaní s cieľom zaistenia trvalej kvality a bezpečnosti.
  8. Vzájomne spolupracujeme, podporujeme spolupatričnosť zamestnancov so spoločnosťou a preberáme osobnú zodpovednosť za vykonanú prácu.
Všetci zamestnanci spoločnosti sú s touto politikou kvality a bezpečnosti oboznámení a uvedomujú si svoju osobnú zodpovednosť pri plnení každodenných pracovných činností.
V Košíkově dňa 5. 12. 2016

Spoločnosť AG FOODS Group a.s. uzavrela zmluvu o združenom plnení so spoločnosťou EKO-KOM, as, a že s účinnosťou od 1. 4. 2002 plní svoje povinnosti zabezpečiť spätný odber a využitie odpadu z obalov spôsobom podľa § 13 ods 1 písm. c) zákona o obaloch a zapojila sa do Systému združeného plnenia EKO-KOM pod klientským číslom EK-F04000048 na celom území Českej republiky.

Získaním certifikátu IFS získala spoločnosť AG FOODS Group a.s. osvedčenie o tom, že spĺňa požiadavky na výrobu bezpečných a zdravotne nezávadných potravín.

Norma IFS

International Food Standard bola vytvorená v spolupráci nemecko – francúzskeho zväzu maloobchodu pre hodnotenie svojich dodávateľov, primárne privátnych značiek, ale aj dodávateľov pod značkou samotného výrobcu, ako sme my.

 

Spoločnosť AG FOODS Group a.s. je členom Spoločnosti pre výživu ČR, Obchodné hospodárskej komory a Slovenskej Vendingové asociácie.